http://www.gromov.org/kompleks_dlya_shpagatov.html